Regulamin

Regulamin przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych w czasopiśmie „KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”

Obowiązuje od kwietnia 2009 r. – zmieniony z dniem 2 stycznia 2017 r.

§1

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych w czasopiśmie „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy”, zwany dalej Regulaminem stanowi integralną część Umowy/Zamówienia na ogłoszenie modułowe oraz Umowy/Zamówienia długoterminowej zawieranej przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą „Kropka” zwaną dalej Wydawcą z Klientem, zwanym dalej Zamawiającym.
 2. W przypadku różnic między postanowieniami Regulaminu, a Zamówieniami lub Umowami pierwszeństwo zachowują postanowienia danego Zamówienia lub Umowy.
 3. Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa wydawnicze do wydawania czasopisma „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy”.

§2

INFORMACJE O DRUKU

„Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” jest drukowana w technologii coldsetowej na papierze gazetowym 45g/m2. Format gazety 289 x 380 mm. Całość w pełnym kolorze. Druk odbywa się z zachowaniem parametrów norm określających szczegółowo parametry jakościowe druku gazetowego.

§3

 ZASADY ZAMAWIANIA I PUBLIKACJI REKLAM

 1. Publikacja ogłoszeń i reklam w czasopiśmie „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia, na formularzu Wydawcy, które powinno zawierać wszystkie przewidziane w nim dane oraz dodatkowe informacje konieczne dla właściwej realizacji zamówienia lub w innej zaakceptowanej przez Wydawcę formie.
 2. Terminy dostarczania zleceń i materiałów do druku ogłoszeń i reklam w miesięczniku „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” ustalane są przez Wydawcę.
 3. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przyjmowania reklam i ogłoszeń z przyczyn technicznych.
 4. Zmiana treści, korekta, podmiana projektu reklamy muszą zostać zgłoszone pisemnie Wydawcy na 20 dni przed datą publikacji w czasopiśmie „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” lub w terminie podanym Zamawiającemu przez Wydawcę w Umowie/Zamówieniu.
 5. Nie przesłanie przez Zamawiającego gotowej reklamy lub materiałów do wykonania reklamy, w formie i terminie wyznaczonym przez Wydawcę, skutkuje brakiem emisji reklamy z jednoczesnym obciążeniem Zamawiającego jej wartością wynikającą z Umowy/Zamówienia, a w przypadku reklam cyklicznych zamieszczeniem reklamy z poprzedniej emisji.
 6. W przypadku zamierzonego powiększenia reklamy, zwiększenia jej ilości lub częstotliwości, Zamawiający zobowiązany jest do ustalenia nowego formatu ogłoszenia, daty emisji oraz każdorazowo dokonać pisemnej rezerwacji terminu i miejsca ogłoszenia.
 7. Umowy/Zamówienia długoterminowe na 12 wydań – w razie nie dokonania w formie pisemnej przez Zamawiającego ich wypowiedzenia do 7 dni po emisji ostatniej reklamy, zostają automatycznie przedłużone na czas nieokreślony. Umowy na czas nieokreślony posiadają 30-dniowy okres wypowiedzenia.

§4

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny reklam i ogłoszeń określa „Cennik ogłoszeń modułowych w miesięczniku „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy”.
 2. Należność za realizację Umowy/Zamówienia regulowana jest przez Zamawiającego w określonym przez Wydawcę terminie gotówką lub przelewem na podany przez Wydawcę numer konta bankowego.
 3. W przypadku Umów zawartych z nowymi klientami obowiązuje zasada przedpłaty w wysokości 100% wartości ogłoszenia, w wyznaczonym przez Wydawcę terminie. Brak przedpłaty oznacza zerwanie Umowy ze strony Zamawiającego i skutkuje obciążeniem Zamawiającego kwotą w wysokości wartości reklamy zgodnej z Umową/Zamówieniem, bez jej publikacji.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam, ani za fakt czy Zamawiający faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Wydawca nie jest stroną umów zawieranych na podstawie ofert (zaproszeń do rokowań lub przetargów) zawartych w reklamach Zamawiającego i nie odpowiada w żadnym zakresie za ich wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
 3. Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Reklamy muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem, którego treść zna i zobowiązuje się przestrzegać Zamawiający.
 5. Wydawca zastrzega sobie możliwość odmowy zamieszczania materiałów reklamowych niezgodnych z Regulaminem, jak również materiałów, których treść jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz pozostaje w sprzeczności z linią programową lub charakterem gazety.
 6. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń określonych Umową/Zamówieniem jest w każdej sytuacji ograniczone do obowiązku dokonania ponownej (dodatkowej) jednorazowej emisji reklamy dotkniętej wadą lub błędnie wyemitowanej w terminie 8 tygodni od uznania reklamacji. W przypadku, gdy wada reklamy nie wpływa w sposób znaczny na przekaz informacji zawartej w reklamie, Zamawiającemu nie przysługuje dodatkowa emisja wskazana w zdaniu poprzednim, a wyłącznie rabat przy następnej emisji reklamy.
 7. Wydawca nie odpowiada za szkody bezpośrednie Zamawiającego spowodowane brakiem emisji reklamy lub jej wadliwością.
 8. Wydawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za związane z wykonywaniem Umowy/Zamówienia wahania obrotów przedsiębiorstwa Zamawiającego, jego wyniku finansowego, wzrost pracochłonności, tracone zyski i inne szkody pośrednie. W szczególności Wydawca nie odpowiada za realizację planów sprzedaży (planów marketingowych) Zamawiającego, postrzeganie Zamawiającego przez czytelników gazety Wydawcy oraz jego wizerunek.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, terminowość lub wady wydrukowanych ogłoszeń gotowych przygotowanych z materiałów nie spełniających warunków określonych Regulaminem.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Przekazanie przez Zamawiającego Wydawcy gotowych reklam lub materiałów do ich przygotowania (logo, zdjęcia, teksty itp.) jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nimi i nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wprowadzania do obrotu i publikacji reklamy Zamawiającego, odnośnie wszystkich , drukowanych i/lub w jakiejkolwiek formie utrwalonych utworów, projektów, fotografii, znaków itp., stanowiących przedmiot zlecenia lub umowy. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Wydawcy wynikłe z ich rozpowszechniania, a będące skutkiem naruszenia przez Zamawiającego zobowiązań umownych i/lub obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
 3. W przypadku naruszenia obowiązków Zamawiającego wskazanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się wobec Wydawcy do pokrycia wszelkich odszkodowań, kar itp., które mogłyby być (będą) dochodzone od niego przez osoby uprawnione. Zamawiający zobowiązuje się również wstąpić w miejsce lub obok Wydawcy, wg wyboru Wydawcy, do każdego postępowania sądowego lub administracyjnego, jeżeli zostaną skierowane wobec Wydawcy jakiekolwiek roszczenia związane obowiązkami Zamawiającego wskazanymi w ust. 1 i 2 powyżej oraz wspierać w takim postępowaniu Wydawcę wszelkimi możliwymi środkami.

§7

WSTRZYMANIE WYKONANIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB UMOWY

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego objętych Umową /Zamówieniem zobowiązań, a w szczególności opóźnienia w zapłacie przekraczającego 5 dni, Wydawca po zawiadomieniu Zamawiającego ma prawo odstąpić od udzielonych rabatów uwzględnionych we wszystkich wystawionych na podstawie trwającej Umowy/Zamówienia fakturach. Powyższe oznaczać będzie automatyczne obciążenie Zamawiającego przez Wydawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości ogłoszeń i reklam wg cennika, a wartością wystawionych faktur. Wydawca może również, bez dodatkowego zawiadomienia wstrzymać wykonywanie umowy do czasu uzyskania pełnej zapłaty uwzględniającej odsetki lub potraktować zaistniałą sytuację jako zerwanie umowy przez Zamawiającego.
 2. W przypadku zerwania umowy przez Zamawiającego, Wydawca, po zawiadomieniu Zamawiającego ma prawo odstąpić od udzielonych w Umowie/Zamówieniu rabatów i obciążyć Zamawiającego kwotą wynikającą z różnicy wartości ogłoszeń i reklam wg cennika, a wartością wszystkich faktur wystawionych w czasie obowiązywania Umowy/Zamówienia. Dodatkowo w ramach odszkodowania za zerwanie umowy długoterminowej zamawiający zostanie obciążony sumą odpowiadającą wartości dwóch kolejnych edycji reklamy, bez jej publikacji.
 3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy/Zamówienia za zapłatą sumy odpowiadającej wartości dwóch kolejnych edycji ogłoszenia (bez jego emisji) lub 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wydawca, po zawiadomieniu Zamawiającego ma prawo odstąpić od udzielonych w Umowie/Zamówieniu rabatów i obciążyć Zamawiającego kwotą wynikającą z różnicy wartości ogłoszeń i reklam wg cennika, a wartością wszystkich faktur wystawionych w czasie obowiązywania Umowy/Zamówienia.
 4. Wypowiedzenie powinno mieć charakter pisemny.
 5. Zamawiający może bez konsekwencji odstąpić od realizacji Umowy/Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu i wyznaczeniu Wydawcy terminu na należyte wykonanie usługi nie krótszego niż 14 dni w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń objętych Umową/Zamówieniem:
  1. nie wywiązania się przez Wydawcę ze zobowiązania emisji reklam opisanych w Umowie/Zamówieniu,
  2. ingerencji Wydawcy w treść ogłoszenia bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem uprawnień Wydawcy w tym zakresie określonych Umową i Regulaminem.
 6. Strony są zobowiązane do rozliczenia należności wynikających z Umowy/Zamówienia w ciągu 7 dni od daty rozwiązania.

§8

REKLAMACJE

 1. Reklamacja może być złożona Wydawcy pisemnie w terminie 14 dni od daty publikacji. W piśmie powinien być podany powód reklamacji i oczekiwana rekompensata. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest jakość druku, Klient (Zamawiający) zobowiązany jest do przekazania przynajmniej jednego egzemplarza dowodowego gazety z wadliwie wydrukowanym ogłoszeniem.
 2. Rekompensata nie może przewyższać wartości reklamowanego ogłoszenia.
 3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku opłacenia kwestionowanej oraz kolejnych zamówionych emisji reklam.
 4. Niedotrzymanie terminu bądź formy zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Zamawiającego prawa do reklamacji. Reklamacje są rozstrzygane indywidualnie przez Wydawcę, a o decyzji Wydawcy Zamawiający jest powiadamiany pisemnie.

 §9

OGŁOSZENIA DROBNE

 1. Ogłoszenia drobne, nie dotyczące działalności gospodarczej publikowane są w czasopiśmie „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” bezpłatnie.
 2. Bezpłatne ogłoszenia drobne przyjmowane są wyłącznie od osób fizycznych i o treści niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź innej działalności zarobkowej.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania bezpłatnego ogłoszenia drobnego lub jego nie zamieszczenia bez podania przyczyny.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść bezpłatnych ogłoszeń drobnych.

§10

PARAMETRY TECHNICZNE REKLAM

 1. Format AI, EPS ewentualnie CDR
 2. Czcionki zamienione na krzywe.
 3. Rozdzielczość ilustracji rastrowych umieszczonych w reklamach powinna wynosić min. 300 dpi.
 4. W przypadku umieszczenia napisów w ilustracji rastrowych, rozdzielczość powinna być nie mniejsza niż 600 dpi.
 5. Przestrzeń barwna CMYK zgodnie z normą ISO 12647-3 (przeznaczeniem do druku gazetowego).
 6. Wymiar zgodny z wielkością wykupionej powierzchni.
 7. Zaleca się dla czcionki mniejszej niż 10 pkt używanie czarnego koloru składającego się z tylko ze składowej Black.
 8. Nie zaleca się stosowania czcionek z szeryfami w kontrze.
 9. W wieloskładnikowej kontrze nie zaleca się używania czcionki poniżej 9 pkt.
 10. Współczynnik TAC <= 240.
 11. Wydawca nie przyjmuje naświetlonych klisz oraz wydruków.
 12. Materiały gotowe do druku przyjmowane są na nośnikach optycznych. Mogą zostać także dostarczone jako załącznik do listu e-mail.

§11

OPRACOWANIE REKLAM PRZEZ WYDAWCĘ

 1. W przypadku zlecenia opracowania reklamy przez Wydawcę na podstawie wytycznych Zamawiającego, Strony odrębnie uzgodnią warunki takiej usługi, z uwzględnieniem możliwości technicznych Wydawcy oraz osobnych terminów realizacji.
 2. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku żądania zmiany (korekty, opracowania) zleconej reklamy.
 3. Projekt reklamy, tekst czy inny materiał wykonany przez Wydawcę na Umowę/ Zamówienie Zamawiającego jest własnością Wydawcy i nie może być w jakiejkolwiek formie publikowany lub wykorzystywany bez zgody Wydawcy.

§12

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Dostarczone materiały nie podlegają archiwizacji ani zwrotowi.

Jeżeli materiały dostarczone przez Klienta mają być zwrócone, należy to wyraźnie zaznaczyć w Umowie/Zamówieniu.